Községi hivatal > VZN

VZN


 13/2015 - VZN obce kamenín č. 13/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagtov počas volebnej kampane pred vožbami do Národnej rady SR v roku 2016 - (492.5 KB)

 12/2015 - VZN obce Kamenín č. 12/2015 o ochrane pred povodňami, a o povinnosti vypracova a aktualizova povodňový plán záchranných prác - (604 KB)

 11/2015 - VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - (1.5 MB)

 11/2015 - VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 11/2015 -- opravené - (1.5 MB)

 10/2015 - VZN obce Kamenín č. 10/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp - (572.8 KB)

 9/2015 - VZN č. 9/2015 o podmienkach držania psov na území obce Kamenín - (535.4 KB)

 8/2015 - VZN obce Kamenín č. 8/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom - (896 KB)

 7/2015 - VZN č. 7/2015 o poplatkoch za znečisovanie ovzdušia malými zdrojmi - (871.6 KB)

 6/2015 - VZN obce Kamenín č. 6/2015 ktorým sa ruší VZN č. 23/2014 o chove včiel v intraviláne obce Kamenín - (314.5 KB)

 5/2015 - VZN obce Kamenín č. 5/2015 ktorým sa mení a dopžňa VZN obce Kamenín č. 20/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia, diea materskej školy, zriadených na území obce Kamenín - (366.7 KB)

 4/2015 - VZN obce č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kamenín - (3.2 MB)

 3/2015 - VZN č. 3/2015 - (309 KB)

 2/2015 - VZN č. 2/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach - (439.8 KB)

 1/2015 - VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok Obce Kamenín - (1.4 MB)


Fogadóórák


 Hétfő:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Kedd: nincs ügyfél fogadás
 Szerda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Csütörtök:   7.30 -12.00
 Péntek:   7.30 - 12.00 

Elérhetőség - kapcsolat

Pósta cím:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

Régmúlt idők képei

Régmúlt idők képei>>
×